JUDITH JAKOB

 

SPRACHE

 

Benin Bronzen WDR

zangengriff der geschichte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESANG

Für Einen - Text Mascha Kaléko, Vertonung Jakob / Jezewski

Der gute Geschmack - Studiogesang 2022, Text / Musik: Felix Janosa